lapsille nuorille perheille
Attentio

Neuropsykologiset palvelut

Neuropsykologia on psykologian erikoisala, joka tutkii aivotoiminnan ja käyttäytymisen välistä suhdetta sekä taitojen oppimista ja kehitystä.
Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan ihmisen tiedon käsittelyä, eli kognitiivisia toimintoja sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä.

Tutkittavia kognitiivisia toimintoja ovat päättelykyky, kielelliset taidot, näönvarainen hahmottaminen, käsien hienomotoriikka, muisti ja oppiminen, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus sekä sosiaaliset taidot. Neuropsykologisella kuntoutuksella  voidaan lievittää kognitiivisia, tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia ja tukea psyykkistä toimintakykyä ja hyvinvointia.

Tarjoamme myös neuropsykologista konsultaatiota, työnohjausta sekä koulutusta ammattihenkilöille.

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisella tutkimuksella selvitetään kehityksellisten häiriöiden, keskushermoston sairauksien ja tapaturmaisten vammojen aiheuttamia vaikeuksia ja niiden vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa kerätään tietoa haastattelun, havainnoinnin, kyselylomakkeiden ja psykologisten testien avulla. Neuropsykologisen tutkimuksen pohjalta luodaan toimintasuunnitelma, jonka avulla voidaan vähentää arjen vaikeuksia. Tutkimukseen kuuluu suullinen palaute tutkimuksen tuloksista ja sekä kirjallinen lausunto jatkosuosituksineen.

Lasten neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan useita kognitiivisia toimintoja leikinomaisilla tai koulumaisilla tehtävillä. Lisäksi lapsen huoltajia haastatellaan. Usein huoltajat sekä lapsen opettajat ja terapeutit täyttävät kyselylomakkeita, joilla kartoitetaan lapsen taitoja arjessa. Neuropsykologinen tutkimus tehdään yleensä silloin, kun lähipiiri on huolestunut lapsen kehityksestä tai oppimisen etenemisestä.

Tutkimus kestää yleensä 5 – 9 tuntia sisältäen haastattelun ja palautteen, ja edellyttää 2 – 5 tapaamista. Tutkimuksen laajuus riippuu lapsen vaikeuksista ja aiemmista tutkimuksista ja siitä sovitaan vanhempien kanssa ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.

Aikuisille neuropsykologinen tutkimus tehdään tyypillisesti epäiltäessä vaikeuksia kognitiivisissa toiminnoissa, kuten muistissa tai keskittymisessä. Tutkimuksessa voidaan ottaa kantaa diagnostiikan lisäksi esimerkiksi työkykyyn ja kuntoutumisedellytyksiin. Tutkimus kestää tyypillisesti 3 – 5 tuntia, toteutuen yhden tai kahden käynnin puitteissa. Tutkimuksen laajuus riippuu esitetystä tutkimuskysymyksestä.

Neuropsykologisen tutkimuksen hinnaston ja tiedot Kela-korvauksista löydät täältä.

Esite neuropsykologisesta tutkimuksesta

Miten valmistautua tutkimukseen? Jos olet tulossa tutkimusajalle, varaa riittävästi aikaa tutkimuksen tekemiseen. Sinulle on ajanvarauksen yhteydessä kerrottu ensimmäisen käynnin pituus. Ota mukaan lukulasit ja tarpeellisiksi arvioimasi lääkärinlausunnot, mikäli sinulla sellaisia on. Jos lähete ja maksusitoumus ovat itselläsi, muista ottaa ne mukaan.
 

Neuropsykologinen ohjaus ja kuntoutus

Neuropsykologista kuntoutusta tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille, ryhmissä tai yksilöllisesti.

Lisäksi Attentiossa toimii monimuotoryhmiä, joissa kuntoutusta toteuttaa kaksi eri alan ammattilaista.

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, esimerkiksi kehityksellisiin oppimisen ja tarkkaavuuden vaikeuksiin, aivovaurioista, neurologisista sairauksista tai neuropsykiatrisista häiriöistä johtuviin vaikeuksiin. Kuntoutuksen tavoitteet ja käytettävät menetelmät sovitaan yksilöllisesti kuntoutujan iän, kokonaistilanteen ja oireiston perusteella. Lasten neuropsykologisessa kuntoutuksessa pyritään usein tukemaan erityisesti oppimista ja koulunkäyntiä, aikuisilla puolestaan opiskelu- ja työkykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on lievittää kognitiivisia, tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia ja tukea sopeutumista, itsetuntemusta sekä arjen toimintakykyä.

Kuntoutus toteutetaan yleensä yhteistyössä kuntoutujan läheisten ja lähiverkoston kanssa. Kuntoutuskäyntejä on tyypillisesti viikoittain ja kuntoutuksen kesto vaihtelee lyhyestä ohjausjaksosta vuosiin. Neuropsykologisen kuntoutuksen kustannuksista voi vastata julkinen terveydenhuolto, vakuutusyhtiö tai Kela (hakuohjeet Kelan järjestämään kuntoutukseen).

Kuntoutukseen on mahdollista hakeutua myös omalla kustannuksella, hinnaston löydät täältä.